تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1372 
معارف گرایش فقه و مبانی حقوق 
دانشگاه ازاد اسلامی اراک