مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سید حسن
نام خانوادگی:فاطمی
پست الکترونیک:hassanfatemi@hadith.net
نخصص ها:تاریخ و سیره ، حقوق

زندگی نامه

زندگینامه علمی ایشان بزودی ثبت خواهد شد